Bhagavad Gita Chapter 11, Text 29

No files found.

Bg 11.29

yatha pradiptam jvalanam patanga
visanti nasaya samrddha-vegah
tathaiva nasaya visanti lokas
tavapi vaktrani samrddha-vegah

Word for word: 
yatha — as; pradiptam — blazing; jvalanam — a fire; patangah — moths; visanti — enter; nasaya — for destruction; samrddha — with full; vegah — speed; tatha eva — similarly; nasaya — for destruction; visanti — are entering; lokah — all people; tava — Your; api — also; vaktrani — mouths; samrddha-vegah — with full speed.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
I see all people rushing full speed into Your mouths, as moths dash to destruction in a blazing fire.