Web sevaks

We thank following devotees for their invaluable services to this website
Audio seva:
  • Pusta Gopika Devi Dasi (Disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami)
  • Shobha Radha Devi Dasi (Disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami)
Data entry seva:
  • Bhaktin Malati (Aspiring Disciple of His Holiness Radhanath Swami)
  • Bhakta Hitendra (Aspiring Disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami)
  • Bhaktin Prajakta (Aspiring Disciple of His Holiness Radhanath Swami)
​Technical seva:
  • Paramparavani Dasa (Disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami)