Bhagavad Gita Chapter 11, Text 28

No files found.

Bg 11.28

yatha nadinam bahavo ’mbu-vegah
samudram evabhimukha dravanti
tatha tavami nara-loka-vira
visanti vaktrany abhivijvalanti

Word for word: 
yatha — as; nadinam — of the rivers; bahavah — the many; ambu-vegah — waves of the waters; samudram — the ocean; eva — certainly; abhimukhah — towards; dravanti — glide; tatha — similarly; tava — Your; ami — all these; nara-loka-virah — kings of human society; visanti — are entering; vaktrani — the mouths; abhivijvalanti — and are blazing.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into Your mouths.