Bhagavad Gita Chapter 11, Text 16

Bg 11.16

aneka-bahudara-vaktra-netram
pasyami tvam sarvato ’nanta-rupam
nantam na madhyam na punas tavadim
pasyami visvesvara visva-rupa

Word for word: 
aneka — many; bahu — arms; udara — bellies; vaktra — mouths; netram — eyes; pasyami — I see; tvam — You; sarvatah — on all sides; ananta-rupam — unlimited form; na antam — no end; na madhyam — no middle; na punah — nor again; tava — Your; adim — beginning; pasyami — I see; visva-isvara — O Lord of the universe; visva-rupa — in the form of the universe.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
O Lord of the universe, O universal form, I see in Your body many, many arms, bellies, mouths and eyes, expanded everywhere, without limit. I see in You no end, no middle and no beginning.

Purport by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
Krishna is the Supreme Personality of Godhead and is unlimited; thus through Him everything could be seen.