Bhagavad Gita Chapter 18, Text 69

Bg 18.69

na ca tasman manusyesu
kascin me priya-krttamah
bhavita na ca me tasmad
anyah priya-taro bhuvi

Word for word: 
na — never; ca — and; tasmat — than him; manusyesu — among men; kascit — anyone; me — to Me; priya-krt-tamah — more dear; bhavita — will become; na — nor; ca — and; me — to Me; tasmat — than him; anyah — another; priya-tarah — dearer; bhuvi — in this world.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
There is no servant in this world more dear to Me than he, nor will there ever be one more dear.