Bhagavad Gita Chapter 17, Text 09

Bg 17.9

katv-amla-lavanaty-usna-
tiksna-ruksa-vidahinah
ahara rajasasyesta
duhkha-sokamaya-pradah

Word for word: 
katu — bitter; amla — sour; lavana — salty; ati-usna — very hot; tiksna — pungent; ruksa — dry; vidahinah — burning; aharah — food; rajasasya — to one in the mode of passion; istah — palatable; duhkha — distress; soka — misery; amaya — disease; pradah — causing.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery and disease.