Bhagavad Gita Chapter 11, Text 09

Bg 11.9

sanjaya uvaca
evam uktva tato rajan
maha-yogesvaro harih
darsayam asa parthaya
paramam rupam aisvaram

Word for word: 
sanjayah uvaca — Sanjaya said; evam — thus; uktva — saying; tatah — thereafter; rajan — O King; maha-yoga-isvarah — the most powerful mystic; harih — the Supreme Personality of Godhead, Krishna; darsayam asa — showed; parthaya — unto Arjuna; paramam — the divine; rupam aisvaram — universal form.

Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada:
Sanjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.